Tag Archives: ผู้อำนวยการของมูลนิธิ Wikimedia Foundation ลาออก

Lila Tretikov ผู้อำนวยการของมูลนิธิ Wikimedia Foundation ยื่นจดหมายลาออกแล้ว

จากเรื่องความขัดแย้งภายในของ [..]

เทคโนโลยีคลาวด์ , , ,