Tag Archives: Wikipedia

Lila Tretikov ผู้อำนวยการของมูลนิธิ Wikimedia Foundation ยื่นจดหมายลาออกแล้ว

จากเรื่องความขัดแย้งภายในของ [..]

เทคโนโลยีคลาวด์ , , ,